Jaskinie Beskidu Niskiego


Rafał Suski

Artykuł napisany na podstawie materiałów do pracy magisterskiej pt. "Wykształcenie jaskiń w Beskidzie Niskim w zależności od budowy geologicznej i rzeźby".

   Jaskinie Karpat fliszowych nigdy nie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród krakowskich grotołazów, którzy w przeważającej większości nastawieni są na wielką eksplorację Alp i Tatr. W ostateczności w rachubę wchodziła Wyżyna Krakowsko-Wieluńska z racji swej krasowej natury, ale na pewno nie flisz. Przed paru laty ktoś z mojego kursu zapytał instruktora o wyjazdy do jaskiń beskidzkich, w odpowiedzi jednak otrzymał wymowne "eee…". Wówczas nawet dla mnie rejony jaskiniowe znaczyło to samo co rejony krasowe i nie przypuszczałem, że kiedyś całkiem poważnie (?) zajmę się pseudokrasem.

   Moja, jak to się mówi, przygoda z jaskiniami Beskidu Niskiego rozpoczęła się w 1998 r., kiedy po roku zbierania materiałów do pracy magisterskiej na temat osuwisk w rejonie Magury Wątkowskiej stwierdziłem, że zagadnienie jest dla mnie zbyt płytkie. Szukając więc głębi, zmieniłem temat pracy, który ostatecznie zabrzmiał "Wykształcenie jaskiń w Beskidzie Niskim w zależności od budowy geologicznej i rzeźby".

   Jaskinie w Beskidzie Niskim występują niemal na całej jego długości i szerokości (100 km rozciągłości równoleżnikowej i do 20 km południkowej). Do końca września 2000 r. zinwentaryzowanych zostało tam 155 jaskiń o łącznej długości 1973 m. Trzeba było poświęcić sporo czasu, aby znaleźć większość z nich. Mimo dokładnych opisów dojścia nie udało mi się dotrzeć do wszystkich jaskiń, jednak te które odnalazłem dostarczyły mi ciekawych spostrzeżeń.

   Beskid Niski położony jest w strefie trzech jednostek tektonicznych - płaszczowiny magurskiej, dukielskiej oraz śląskiej. Mamy więc do czynienia z dużą różnorodnością odpornych warstw piaskowców, w których to właśnie mają szansę utworzyć się i zachować jaskinie [ryc. 1]. Większość jaskiń utworzyła się w piaskowcach magurskich dwóch facji - mikowej i glaukonitowej oraz w piaskowcach cergowskich, ale także w mniej rozpowszechnionych na tym obszarze piaskowcach przybyszowskich i piaskowcach z Mszanki. Nie są znane natomiast żadne jaskinie wytworzone w nielicznie występujących piaskowcach ciężkowickich [tab. 1]. Dotychczas nie znaleziono także jaskiń na obszarze płaszczowiny śląskiej w Beskidzie Niskim, mimo występowania na jej obszarze także piaskowców cergowskich i przybyszowskich. Tak więc jaskinie omawianego terenu występują na obszarze płaszczowiny magurskiej w piaskowcach magurskich obu facji oraz na obszarze płaszczowiny dukielskiej w piaskowcach cergowskich, piaskowcach przybyszowskich i piaskowcach z Mszanki.

   Jaskinie powstałe w piaskowcach magurskich facji mikowej znajdują się w zachodniej części Beskidu Niskiego: na stokach Margoni (Margani) Wyżnej n. Frycową, Kiczery-Żdżaru n. Klimkówką i Ostrego Wierchu n. Wysową. Piaskowce magurskie facji glaukonitowej występują w centralnej części Beskidu Niskiego. Najwięcej jaskiń powstałych w ww. piaskowcach znajduje się w paśmie Magury Wątkowskiej: G. Werszok n. Bodakami, Kornuty, Diabli Kamień k. Folusza, G. Zamkowa (Zamczysko) n. Mrukową, G. Kamień n. Krempną. Jeden obiekt znajduje się także na Zielonej Górze n. Szymbarkiem, a niedawno znaleziono też kilka jaskiń w rejonie Ostrej Góry n. Bodakami, jednak z uwagi na niedostatek materiałów kartograficznych i opisowych na ich temat oraz zakończenie prac terenowych, obiekty te nie zostały bliżej przebadane, a jedynie ujęte w danych statystycznych. Charakterystyczne dla płaszczowiny dukielskiej są piaskowce cergowskie, w których wykształciły się jaskinie na stokach G. Kilanowskiej i G. Cergowej. W obrębie piaskowców z Mszanki znaleźć można jaskinie na G. Mszanie n. Trzcianą. W piaskowcach przybyszowskich występują jaskinie na G. Kamień n. Rzepedzią i na G. Kamień n. Jaśliskami.

   2/3 jaskiń Beskidu Niskiego jest genezy osuwiskowej, które to często błędnie nazywane są tektonicznymi. Te właśnie jaskinie należą do największych i najgłębszych omawianego terenu [tab. 2, tab. 3]. Wytworzyły się one w piaskowcach cergowskich i magurskich, w obrębie głębokich, skalnych osuwisk. Jaskinie osuwiskowe mogą mieć postać pionowych szczelin zlokalizowanych nad niszami osuwiskowymi lub w obrębie niszy osuwiskowej (rozpadlinowe). Często w mówi się, że szczeliny te mają rozwinięcie prostopadłe do spadku zbocza, jednak w terenie okazuje się, że nie musi to być regułą. W obrębie jęzorów osuwiskowych mogą występować niewielkie jaskinie pomiędzy skalnymi blokami (blokowiskowe). Charakterystyczną cechą dla jaskiń osuwiskowych jest ostrokrawedzistość załomów skalnych i występowanie gliny oraz rumoszu skalnego w spągu.

   W Beskidzie Niskim znajdują się również jaskinie powstałe w wyniku obrywów. Najwięcej jaskiń tego typu występuje w starym kamieniołomie na stoku Kamienia n. Jaśliskami [fot. 1]. Czasem można je także spotkać u podnóża naturalnych ścian skalnych. Są one niewielkich rozmiarów i mają postać różnokierunkowych szczelin pomiędzy ostrokrawędzistymi blokami skalnymi.

   Formą pośrednią między jaskiniami obrywowymi, a osuwiskowymi są jaskinie rozłamowe. Powstają one w wyniku grawitacyjnego rozchylania szczelin skalnych w obrębie ścian skalnych. Podobnie jak obrywowe są niewielkich rozmiarów, zwykle jednak mają większą deniwelację i postać pionowych, ostrokrawędzistych szczelin, a naprzeciwległe ściany wyraźnie sobie odpowiadają [fot. 2].

   Ostatnią, niesłusznie niedocenianą grupą jaskiń, są obiekty powstałe gł. w wyniku procesów takich jak erozja, sufozja i wietrzenie mrozowe (gelifrakcji). W literaturze najczęściej określa się je mianem erozyjno-wietrzeniowych. Nie jest to nazwa do końca geomorfologicznie poprawna, jednak nie zdecydowałem się na razie jednoznacznie na inną. Procesy te działają na skałę wzdłuż szczelin i mniej odpornych ławic piaskowca. Wygląd tych jaskiń jest bardzo różna, mogą to być zarówno poziome jak i pionowe szczeliny, a także skomplikowane labirynty pomiędzy skalnymi blokami. W Beskidzie Niskim spotkać je można gł. w obrębie piaskowców magurskich facji glaukonitowej, a także w piaskowcach z Mszanki, jeden obiekt występuje też w piaskowcach przybyszowskich. Mogą mieć większe rozmiary niż poprzednie dwa typy, jednak są znacznie mniejsze od osuwiskowych. Charakterystyczną cechą dla tych jaskiń jest zaokrąglenie krawędzi skalnych i występowanie w spągu drobnej zwietrzeliny w postaci piasku. Korytarze w przekroju mogą przypominać obiekty krasowe [fot. 3,]. Często w modelowaniu jaskiń tego typu może również uczestniczyć grawitacyjne przemieszczanie większych pakietów skalnych jak w przypadku jaskiń rozłamowych, jednak nie jest to proces decydujący o powstaniu jaskini, a tylko modelujący. Podobnie procesy erozji, sufozji i gelifrakcji mogą modelować przypowierzchniowe partie jaskiń innego typu, co z kolei może nam dać podstawę do stwierdzenia czy dana jaskinia jest forma świeżą, czy starą.

   Co do występowania jaskiń (co może ułatwić w ich poszukiwaniu) zauważono pewne zależności. Osuwiska, w których wykształciły się jaskinie powstały w piaskowcach magurskich i cergowskich. Szczególnie "jaskiniodajne" są piaskowce cergowskie, gdzie w jednym tylko osuwisku znajduje się 29 obiektów. Jaskinie osuwiskowe nie występują natomiast w piaskowcach z Mszanki i przybyszowskich. Ma to ścisły związek z podatnością tych skał na osuwanie. Należy również nadmienić, iż w piaskowcach cergowskich nie znaleziono jaskiń innego typu niż osuwiskowe. Osuwiska z jaskiniami spotkać można najczęściej w brzeżnych strefach odpornych kompleksów piaskowcowych [ryc.1] i okolicach przełomowych odcinków rzek (przełom Ropy w Klimkówce, Jasiołki w Lipowicy). Jaskinie osuwiskowe rozpadlinowe w wyniku ruchów osuwiskowych mogą ulegać dalszym przekształceniom i są to najmniej stabilne jaskinie Beskidu Niskiego. Bardzo dobrze zmiany te ilustruje plan J. Gdzie Samolot Spadł wykonany w różnych okresach czasu [ryc. 2] . Zmiany mogą zachodzić bardzo szybko, o czym przekonałem się po wizytach na czynnym osuwisku na górze Werszok n. Bodakami. Podczas pierwszej wizyty w połowie maja 2000 r. stwierdziłem liczne zmiany w istniejących tam obiektach i powstanie nowych, w tym ok. 3 m głębokości studzienkę [fot. 4a]. W trakcie kolejnego wyjazdu w ten rejon pod koniec lipca 2000 r. studzienka wskutek dalszych ruchów już nie istniała [fot. 4b].

   Inaczej jest w przypadku jaskiń blokowiskowych, które raz powstałe nie ulegają już większym zmianom.

   Jaskinie rozłamowe i obrywowe spotkać można wszędzie tam, gdzie znajdują się pionowe ściany skalne (naturalne i sztuczne). Naturalne wychodnie skalne w postaci ścian występują w brzeżnej części kompleksów odpornych skał, na stoku o spadku przeciwnym do kierunku zapadania warstw skalnych. Jaskinie obrywowe, podobnie jak osuwiskowe blokowiskowe nie ulegają większym przekształceniom, rozłamowe mogą natomiast podobnie jak osuwiskowe rozpadlinowe ulegać dalszym grawitacyjnym zmianom.

   Jaskinie erozyjno-wietrzeniowe występują wszędzie tam, gdzie znajdują się naturalne wychodnie skalne, nie tylko w postaci ścian, ale także głazowisk. Mogą się także wytworzyć w ścianach starych niszy osuwiskowych (Kornuty). Spotkać je można w piaskowcach magurskich facji glaukonitowej, piaskowcach z Mszanki i przybyszowskich. Jest to jedyny typ jaskiń występujący w Piaskowcach z Mszanki. W odróżnieniu od jaskiń innego typu, powstały one w wyniku powolnych procesów. Jaskinie te są stabilne i nie podlegają gwałtowniejszym przemianom.

   Trudno jest niejednokrotnie określić jednoznacznie genezę danej jaskini, często procesy modelujące przeplatają się. Zaklasyfikowanie formy do danej grupy opiera się więc o proces dominujący w powstaniu jaskini.

   Warto wspomnieć, że w trakcie badań terenowych odkryto i skartowano (również dzięki pomocy T. Mleczka ze Speleoklubu Dębica) 16 obiektów jaskiniowych o łącznej długości 195,5 m, w tym Jaskinię gdzie Wpadł Grotołaz o długości 75 m i głębokości -15 m [ryc.3], i Jaskinię Geografów o dł. 31 m. J. gdzie Wpadł Grotołaz zajmuje obecnie drugie miejsce pod względem głębokości i czwarte pod względem długości, a istnieje realna szansa na połączenie z J. Gdzie Samolot Spadł, co dałoby łączną długość ponad 100 m. Stwierdzono również zawalenie się lub zatracenie charakteru jaskiniowego w 4 obiektach o łącznej długości 16,5m.

   Mam nadzieję, że wobec braku problemów eksploracyjnych na Jurze i w Tatrach uda mi się zaszczepić fliszową żyłkę eksploracyjną u kolegów z klubu, przez co odkrycia jaskiniowe w Beskidach dokonywane przez członków KKTJ będą należały do corocznej tradycji. 

Rodzaj skał
% powierzchni Ilość jaskiń Suma dł. jaskiń [m] Śr. dł. jaskiń [m] Typ genetyczny jaskini [il. jaskiń]
Os Obr Rzł E-W

Piaskowce magurskie

27,3 67 681 10,2 33 1 7 26

Piaskowce cergowskie

3,8 71 1211 17,1 71 - - -

Piaskowce z Mszanki

1,1 8 25 3,1 - - - 8

Piaskowce przybyszowskie

0,4 9 56 6,2 - 7 1 1

Piaskowce ciężkowickie

0,4 0 - - - - - -

Pozostałe skały

67,0 0 - - - - - -

Wszystkie skały Beskidu Niskiego

100 155 1973 12,7 104 8 8 35

Tab. 1. Objaśnienia skrótów dla typów jaskiń: Os - osuwiskowe, Obr - obrywowe, Rzł - Rozłamowe, E-W - erozyjno-wietrzeniowe.

 

L.P.

Nazwa jaskini
Dł.

[m]

Miejsce występowania
Rodzaj piaskowców Forma

morfol.
1

Gangusiowa Jama

190

G. Kilanowska (osuwisko N)

cergowskie osuwisko
2

J. Mroczna

175

Kornuty

magurskie osuwisko
3

Szczelina Lipowicka

105

G. Kilanowska (osuwisko N)

cergowskie osuwisko
4

J. gdzie Wpadł Grotołaz

75

G. Cergowa

cergowskie osuwisko
5

Lodowa Szczelina

65

G. Kilanowska (osuwisko N)

cergowskie osuwisko
6

J. Św. Jana

53

G. Kilanowska (osuwisko S)

cergowskie osuwisko
7

J. Kacza

49

G. Kilanowska (osuwisko S)

cergowskie osuwisko
8

J. przy Szkółce

47

G. Cergowa

cergowskie osuwisko
9

Partyzancka Jama

47

Margoń Wyżna

magurskie osuwisko
10

J. pod Bukiem

34

G. Cergowa

cergowskie osuwisko
11

J. Geografów

31

G. Kamień n. Krempną

magurskie skałki
12

J. Ekologów

30

G. Kilanowska (osuwisko N)

cergowskie osuwisko

Tab. 2. Jaskinie Beskidu Niskiego o długości ł 30 m.

 

L.P.

Nazwa jaskini
Den.

[m]

Miejsce występowania
Rodzaj piaskowca Forma

morfol.
1

J. Mroczna

-17

Kornuty

magurskie osuwisko
2

J. gdzie Wpadł Grotołaz

-15

G. Cergowa

cergowskie osuwisko
3

Partyzancka Jama

-14

Margoń Wyżna

magurskie osuwisko
4

Gangusiowa Jama

-11

G. Kilanowska (osuwisko N)

cergowskie osuwisko
5

Szczelina Lipowicka

10

G. Kilanowska (osuwisko N)

cergowskie osuwisko
6

Leśna Studnia

-9

G. Zamkowa

magurskie osuwisko

Studnia Lotników

-9

G. Kilanowska (osuwisko N)

cergowskie osuwisko
8

J. Kacza

-8

G. Kilanowska (osuwisko S)

cergowskie osuwisko

J. pod Bukiem

8

G. Cergowa

cergowskie osuwisko
10

J. Ekologów

-7

G. Kilanowska (osuwisko N)

cergowskie osuwisko

Lodowa Szczelina

-7

G. Kilanowska (osuwisko N)

cergowskie osuwisko

J. Św. Jana

-7

G. Kilanowska (osuwisko S)

cergowskie osuwisko

S. z Kominem

7

G. Kamień n. Rzepedzią

przybyszowskie skałki

Tab. 3. Jaskinie Beskidu Niskiego o deniwelacji ł 7 m.

P.S.

Dnia 11 III 2001 r., w trakcie druku niniejszego artykułu, odkryto kolejne 3 obiekty na Górze Piotruś (728 m n.p.m.). Jedno ze schronisk (rozłamowe) występuje w piaskowcach z Mszanki, a dwa pozostałe (osuwiskowe) rozwinęły się w piaskowcach cergowskich. Jedna z jaskiń posiada aktywny ciek wodny. Lokalizacja tych obiektów została uwzględniona na zamieszczonej mapie.

    Wykaz ważniejszej literatury:
  • Borek E., 1998, Partyzancka Jama K.Bn-01.01, [w:] Pulina M. (red.), Jaskinie polskich Karpat fliszowych, t. 3, PTPNoZ, Warszawa, ss. 13-14.
  • Foltyn E., Waga J. M., 1995, Jaskinia Komonieckiego. Fenomen przyrody Beskidów Zachodnich, Zacisk, nr 11, Klub Taternictwa Jaskiniowego "Speleoklub" Bielsko-Biała, ss. 27-29.
  • Klassek G., Mikuszewski J., 1997, Przyrodnicza charakterystyka jaskiń, warunków ich występowania i rozwoju w obszarze polskich Karpat fliszowych, [w:] Pulina M. (red.), 1997, Jaskinie polskich Karpat fliszowych, t. 1, PTPNoZ, Warszawa, ss. 7-18.
  • Mleczek T., 1998, Jaskinie Beskidu Niskiego, [w:] Pulina M. (red.), Jaskinie polskich Karpat fliszowych, t. 3, PTPNoZ, Warszawa, ss. 11-166.
  • Mleczek T., 2000a, Uzupełnienie jaskiń Beskidu Niskiego, Jaskinie Beskidzkie, Biuletyn Speleoklubu Dębica, nr 1(3), ss. 12-19.
  • Urban J., 1996 c, Jaskinie pseudokrasowe w piaskowcach liasowych Piekła pod Niekłaniem, Kras i Speleologia, t. 8 (XVII), U. Śl., Katowice, ss. 113-123.
  • Urban J., Mochoń A., 1990, Pseudokras - definicja, rodzaje form i ich występowanie, Kwart. Geol. 34,4, ss. 776-777.Rafał Suski

Kącik Naukowy