ZARZĄD


 • Prezes - Marcin Czart
 • V-ce Prezes - Jan Kućmierz (Szef szkolenia)
 • Sekretarz - Rafał Suski
 • Skarbnik Stanisław Wasyluk
 • Magazynier - Kuba Nowak

  Komisja Rewizyjna


 • Andrzej Ciszewski
 • Stanisław Kotarba
 • Wojciech Sieprawski


   


  Management


 • Chairman - Marcin Czart
 • Vice-chairman - Jan Kućmierz (Chief of instruction)
 • Secretary - Rafał Suski
 • Treasurer Stanisław Wasyluk
 • Storekeeper - Jakub Nowak

  Board of Control


 • Andrzej Ciszewski
 • Stanisław Kotarba
 • Wojciech Sieprawski


   

   
  Walne zebranie KKTJ  Dnia 10.05.2001 r., w siedzibie klubu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, przy obecności 15 osób uprawnionych do głosowania.

  W pierwszej kolejności szef szkolenia Jan Kućmierz zreferował działalność szkoleniową klubu. Kursy taternictwa jaskiniowego odbywały się średnio co 1,5 roku z frekwencją średnio kilkunastu osób.

  Następnie skarbnik Stanisław Wasyluk przedstawił sytuację finansową klubu. Z jego wypowiedzi wynikało, iż kondycja ekonomiczna KKTJ-u jest raczej średnia i należy mieć nadzieję, iż czynsz za lokal nie ulegnie w najbliższym czasie podwyżce. Apeluje się jednocześnie do działających członków klubu o uregulowanie składek.

  Optymistycznym akcentem było przedstawienie przez prezesa Marcina Czarta zagranicznej działalności eksploracyjnej klubu, z czego wynikało, iż jesteśmy jednym z najprężniej działających w tej materii klubów.

  Wobec braku zastrzeżeń komisji rewizyjnej do pracy zarządu, jednogłośnie udzielono kończącemu 3-letnią kadencję zarządowi absolutorium.

  Kolejnym, najistotniejszym punktem zebrania było głosowanie na kandydatów do zarządu KKTJ na następne 3 lata. W tajnym głosowaniu wzięło udział 15 osób. Spośród ośmiu kandydatów, do zarządu wybrano pięciu:

  • Marcin Czart - 15 głosów
  • Jan Kućmierz - 15 głosów
  • Stanisław Wasyluk - 15 głosów
  • Jakub Nowak - 14 głosów
  • Rafał Suski - 7 głosów
  Do komisji rewizyjnej weszli:
  Andrzej Ciszewski
  Stanisław Kotarba
  Wojciech Sieprawski


  Jako delegaci na walny zjazd KTJ PZA zostali wybrani:
  Andrzej Ciszewski
  Marcin Czart
  Jan Kućmierz


  Delegatem na walny zjazd PZA został wybrany Andrzej Ciszewski.

  Nowy zarząd udał się na pierwszą naradę, w celu przydzielenia jego członkom określonych funkcji. Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
  Prezes - Marcin Czart
  V-ce prezes, szef szkolenia - Jan Kućmierz
  Skarbnik - Stanisław Wasyluk
  Sekretarz - Rafał Suski
  Magazynier - Jakub Nowak


  Na zakończenie zebrania, prezes M. Czart zgłosił inicjatywę o powołanie bibliotekarza i szybszą aktualizację klubowej strony WWW.
  S. Wasyluk zgłosił wniosek o wykonanie inwentaryzacji w szafkach klubowych.


  Po zakończeniu zebrania, liczna grupa uczestników udała się na piwo.

  Rafał Suski

  Zarząd
  Poprzedni Zarząd
  Przed-poprzedni Zarząd
  Przed-przed-poprzedni Zarząd :)
  Przed-przed-przed-poprzedni Zarząd :)
  Strona główna